Centrum české dětské knihy získalo podporu Fondů EHP

Název projektu: Centrum Dětské Knihy České

Číslo projektu: KU-CA2-029

Poskytovatel grantu: Fondy EHP 2014–2021, Program Kultura – výzva Současné umění II.

Partnerství: Projekt je realizován s norským partnerem MAGIKON FORLAG ANS

Období realizace projektu: 1. 4. 2022 – 31. 3. 2024

Popis a cíle projektu:

Smyslem projektu je zřízení Centra Dětské Knihy České (dále jen „CDKČ“) a jeho provoz s využitím know-how plynoucích z uzavřeného partnerství s Norským partnerem. Cílem projektu, resp. posláním CDKČ je podpora dětského čtenářství a gramotnosti včetně šíření kvalitní dětské literatury vzniklé díky propojení umělců z řad spisovatelů a ilustrátorů, kterým bude zprostředkována možnost vydání nových dětských literárních děl vzniklých v rámci placených tvůrčích dílen a společných networkingových tvůrčích dílen za asistence zkušených dramaturgů. Smyslem tvůrčích dílen je podpořit umělce ve vydání svého literárního díla formou workshopů pro spisovatele zaměřených na tvůrčí psaní a workshopů pro ilustrátory zaměřené na výtvarné dílny. Cílem networkingových tvůrčích dílen je propojení těchto umělců z řad spisovatelů a ilustrátorů za účelem vzniku hodnotné dětské literatury novým, inovativním způsobem. Výběr literárních děl k vydání zajistí odborná rada sestávající se ze zaměstnanců CDKČ (členů RT), tedy zkušených knižních a časopiseckých redaktorů i marketingových profesionálů. Vydaná literární díla budou následně prezentována a šířena mezi širokou veřejností, především pak mezi CS dětí vč. dětí z dětských domovů, a to formou autogramiád, autorských čtení a křtů nových děl v prostorách CDKČ a na festivalu Děti, čtete?!, který dlouhodobě provozuje žadatel Knižní stezka k dětem, z. s. Projekt si mj. klade za cíl vytvořit strategii pro práci s dětským publikem a její následnou implementaci v rámci realizace aktivit pro děti - workshopů, dílen, tematických pořadů a autorských čtení. Implementace této strategie bude následně vyhodnocena a metodicky popsána. Projekt zvýší kvality českých umělců, zlepší podmínky pro tvůrčí práci a rozvoj čtenářství u dětí a mládeže včetně dětí a mládeže pocházející z dětských domovů.

Aktivity projektu:

 • Vznik a provoz CDKČ

Aktivita je zaměřena na zřízení a provoz centra s využitím know-how ředitele a vedoucího týmu, kteří se zúčastní stáže v zemi partnerské organizace za účelem výměny příkladů dobré praxe pro potřeby realizace projektu. Projekt vytvoří 6 pozic: ředitel CDKČ, PR manažer, team leader, knihovník, playwriter 1, playwriter 2.

 • Vytvoření strategie práce s dětským publikem

Aktivita je zaměřena na vytvoření strategie práce s dětským publikem s hlavním cílem – rozvoj čtenářských návyků a vztahu ke knihám. Tato strategie bude v rámci této aktivity realizována prostřednictvím akcí pro děti, včetně dětí z dětských domovů, formou tvořivých dílen, autorských čtení, tematických programů a mixu těchto akcí. Úspěšnost strategie bude vyhodnocena na konci projektu.

 • Podpora tvorby dětské literatury a její prezentace

Aktivita je zaměřena na podporu umělců z řad spisovatelů a ilustrátorů se zaměřením na dětskou literaturu. Zájemci budou podporováni a vzděláváni zkušenými umělci v placených tvůrčích dílnách (2x měsíčně během školního roku v závislosti na zaměření – jednou pro spisovatele, jednou pro ilustrátory). Spisovatelé a ilustrátoři budou mít příležitost se navzájem propojit prostřednictvím networkingových workshopů (jednou za 2 měsíce). Tato inovativní metoda zvýší hodnotu jejich práce. Výsledná literární díla budou umělci předloženy (nezávisle/ve spolupráci) odborné porotě zkušených redaktorů knih a časopisů, včetně marketingových profesionálů, kteří vyberou ta nejkvalitnější díla, která budou vydána Knižní stezkou k dětem. Díla vytvořená jako součást projektu budou poté prezentována na akcích včetně spuštění, autorského čtení a autogramiády CDKČ.

 • Publicita projektu

Vytvoření webových stránek CDKČ a projektu, vč. popisu jeho aktivit, realizace a výstupů. Informační akce: 2 tiskové konference při zahájení a při ukončení projektu (včetně tiskové zprávy zveřejněné na webu projektu). Průběžné příspěvky na webových stránkách projektu a na sociálních sítích (Facebook/Instagram).

 • Management projektu

Jedná se o aktivitu zajištění realizace celého projektu po administrativní stránce a souladu realizace projektu s projektovou žádostí, harmonogramem projektu, přílohami a aktuálními pravidly a podmínkami poskytovatele. Tato aktivita bude obsahovat činnosti projektového a finančního manažera a účetní.

Výstupy projektu

 • 1 zahajovací ceremoniál (úvodní konference)
 • 1 závěrečná konference
 • 1 strategie práce s dětským publikem
 • 66 akcí zaměřených na vytvoření strategie rozvoje dětského publika (50 akcí pro děti z mateřských škol a základních škol, 14 akcí pro děti z dětských domovů, 2 literární soutěže dětských knih)
 • 24 kreativních workshopů pro umělce (12 pro ilustrátory, 12 pro spisovatele)
 • 6 networkingových workshopů pro umělce
 • 5 setkání Odborné rady
 • 5 křtů publikovaných knih
 • 4 realizované publicitní prvky

Kontaktní údaje

 • ředitel – Jakub Pavlovský, tel.: 777 007 830, e-mail: info@ccdk.cz

Odkazy na webové stránky Fondů EHP 2014–2021:

Zpět do obchodu